NOVINKY

Pre zamedzenie šírenia ochorenia COVID – 19 sme nasledovné opatrenia zaviedli na všetkých nami organizovaných vzdelávacích aktivitách
 
  1. Povinné nosenie rúšky.
  2. Dezinfekcia rúk, alebo nosenie jednorazových rukavíc.
  3. Odstup osôb počas prednášok na vzdialenosť 2,0 m.
  4. Obmedzený osobný kontakt, nijaké podávanie rúk.
  5. Dezinfekcia školiacich priestorov a WC.
Školiace miestnosti sú pripravené pre 5 až 50 osôb priamo v budove Domu techniky v Žiline, kde sídli naša spoločnosť.

 

 

 

SEMINÁR PRACOVNÍKOV Z OBLASTI ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ A VÝŤAHOV, KTORÉ SÚ TRVALOU SÚČASŤOU BUDOV A OBJEKTOV

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so zmenami právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP z oblasti zdvíhacích zariadení a výťahov, oboznámiť ich s niektorými technickými požiadavkami na bezpečnosť zdvíhacích zariadení a výťahov a v diskusii odpovedať na otázky súvisiace s touto problematikou, ako aj samotnou prevádzkou.

Stiahnuť informácie:

>>>STIAHNUŤ INFO

Termín a miesto:

Na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva bol seminár preložený na 11. – 12. 03. 2021, Kongresové centrum SAV ACADEMIA, Stará Lesná, Vysoké Tatry

 

 

 

 

ODBORNÁ SPôSOBILOSŤ NA PODNIKANIE VO VNÚTROŠTÁTNEJ,

MEDZINÁRODNEJ CESTNEJ DOPRAVE

Kurz je určený pre:

Prevádzkovateľov cestnej dopravy, t. z.: pre výkon činnosti – cestnej nákladnej, autokarovej, autobusovej dopravy v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(ES) č.1071/2009, 1072/2009 a 1073/2009 a podľa zákona o cestnej doprave č.56/2012 Z.z. a vyhl. MDVaRR SR č.124/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave č.56/2012Z.z.

Termín a miesto:

December 2020 v Žiline!

06. – 07. 03. 2020, Nitra

ŽILINA: >>> STIAHNUŤ INFO
NITRA: >>> STIAHNUŤ INFO

Cena za kurz:

170,-€

 

 

 

 

ODBORNÁ SPôSOBILOSŤ PRACOVNÍKOV NA ČINNOSŤ NA ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH PODĽA VYHLÁŠKY MPSVR SR 508/2009 Z.z. pre ELEKTROTECHNIKOV NA RIADENIE ČINNOSTI ALEBO RIADENIE PREVÁDZKY – §23,  SAMOSTATNÝCH ELEKTROTECHNIKOV – §22, ELEKTROTECHNIKOV – §21, POVINNÁ AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA ELEKTROTECHNIKOV §21-§24

Kurz je určený pre:

pracovníkov, ktorí chcú získať odbornú kvalifikáciu podľa vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z.z. alebo zvýšiť odbornosť na paragraf. Školenie obsahom spĺňa podmienky aktualizačného školenia, preto si za prvý deň môžete predĺžiť platnosť § 21 – § 24!
§ 23 Elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky
§ 22 Samostatných elektrotechnikov
§ 21 Elektrotechnikov (pre osoby pracujúce na VTZ elektrických, tlakových, zdvíhacích, autoelektrikári, údržbári)

Termín a miesto:

Aktualizačné školenie:  09. 10. alebo 29. 10. 2020, Žilina
Základné školenie §21 – §23: 09. 10. alebo 29. 10. 2020, Žilina

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ PRACOVNÍKOV NA ČINNOSŤ NA ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH- STIAHNUŤ INFO

 

 

 

 

REVÍZNI TECHNICI NA VYKONÁVANIE ODBORNÝCH PREHLIADOK A SKÚŠOK VYHRADENÝCH ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ, PROJEKTANT NA VTZ ELEKTRICKÉ

Kurz je určený pre:

1. Revíznych technikov na vykonávanie odb. prehliadok a skúšok vyhradených elektrických zariadení.
2. Projektantov a konštruktérov na projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektr. zariadení.
3. Revíznych technikov s platným preukazom vzhľadom na nové STN, EN v programe poskytneme zľavu: 1 deň á 20 €, 5 dní á 100 €.
4. Revíznych technikov, ktorí si chcú predĺžiť platnosť osvedčenia, nakoľko prvý deň obsahom spĺňa AKTUALIZAČNÉ ŠKOLENIE.

Termín a miesto:

školenie 09. 10. alebo 29. 10. 2020, Žilina
skúšky u OPO do 10 dní po školení v Žiline

REVÍZNI TECHNICI NA VYKONÁVANIE ODBORNÝCH PREHLIADOK A SKÚŠOK VYHRADENÝCH ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ- STIAHNUŤ INFO

 

 

 

ODBORNÁ SPôSOBILOSŤ PRACOVNÍKOV NA ČINNOSŤ NA ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH PODĽA VYHLÁŠKY MPSVR SR č. 508/2009 Z.z

§21 PRE ELEKTROTECHNIKOV – ZAMESTNANCOV AUTOSERVISOV A PREDAJCOV AUTOMOBILOV

Kurz je určený pre:

– pracovníkov automobilového priemyslu, ktorí chcú získať odbornú kvalifikáciu podľa vyhlášky MPSVR SR. 508/2009 Z.z. alebo zvýšiť odbornosť na paragraf so zameraním na predajcov automobilov a značkových autoservisov.

§ 21 Elektrotechnik je povinný pre osoby, ktoré môžu obsluhovať a pracovať na elektrických zariadeniach s napätím nad 50 V do 1000 V, t.j. aj v automobilovom priemysle s vyhradenými technickými zariadeniami, pracuje s autoelektrotechnikou, ELEKTROMOBILMI či Hybridmi, pokiaľ majú osoby spôsobilé na ich obsluhu školenie od ich výrobcu.)

Požadované odborné vzdelanie pre § 21 aj iného odboru ako elektro, doložené vysvedčením z elektrotechnického predmetu – zmena podľa novej vyhl. MPSVR SRč. 508/2009 Z.z.

Termín a miesto:

Základné školenie 09. 10. alebo 29. 10. 2020, Žilina

>>>STIAHNUŤ INFO

 

 

 

 

ZÁKLADNÝ KURZ KURIČOV VI. TR. (PRACOVNÍKOV NA OBSLUHU VTZ TLAKOVÝCH ALEBO PLYNOVÝCH)

 

Kurz je určený pre:

Podľa vyhl. MPSVR SR č. 356/2007 výchovy a vzdelávania pre skupinu 04.2: Osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových: skupina Bh s celkovým výkonom (aj súčtom) do 100 kW.

Termín a miesto:

Základné školenie 12. -13. 11. 2020, Žilina

>>STIAHNUŤ INFO

 

 

 

 

PRACOVNÍK PRE MONTÁŽ, ÚDRŽBU A OPRAVY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

 

Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 18 odst 2 .

Kurz je určený pre:

Pracovníkov, ktorí budú vykonávať montáž, opravy, rekonštrukciu a údržbu plynových zariadení – technické zariadenia plynové skupiny Bh od 5 kW do 0,5 MW.

Cieľ kurzu a skúšky:

Kurz je zameraný na získanie kvalifikácie – osvedčenia na montáž, opravy, rekonštrukciu a údržbu plynových zariadení v zmysle vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 18 odst 2.

Požadované náležitosti:

Ku prihláške je potrebné potvrdiť:
1. požadované vzdelanie v technickom odbore.
2. potvrdenie lekára o duševnej a fyzickej spôsobilosti na vykonávanie činnosti.
3. správne vyplnenie prihlášky na skúšky.

Pracovníci podľa § 18/odsek 2, skupiny Bh – písomný doklad odbornej spôsobilosti získajú účastníci po úspešnom overení odborných vedomostí revíznym technikom. Pre riadiacich pracovníkov pri opravách, rekonštrukcii plyn. zariadení skupiny A- § 18/odsek 1. Skúšku vykoná TI a. s. alebo iná OPO po skončení kurzu.

Dĺžka školenia:

2 dni

Termín a miesto:

Žilina – základný kurz: 12. – 13. 10., alebo 12. – 13. 11. 2020 (skúšky 13. 10. a 13. 11. 2020) >>> STIAHNUŤ INFO

Cena za kurz:

150,- €

 

 

 

PRAVIDELNÉ ŠKOLENIE VODIČOV Z POVOLANIA A VODIČOV REFERENTSKÝCH VOZIDIEL

Kurz je určený pre:

Kurz je určený pre vodičov z povolania osobných a nákladných vozidiel a
vodičov referentských vozidiel.

Osnovy kurzu:

Zmeny v pravidlách cestnej premávky, vybraná problematika pri dopravnej nehode z pohľadu súdneho inžinierstva, vyhl. SÚBP a SBÚ č.208/91 o bezpečnosti práce pri prevádzke, údržbe a doprave vozidiel, nová legislatíva v cestnej doprave, ak je zákon č. 8/2009 Z.z., zákon 106/2018 Z.z.

Dĺžka školenia:

4 – 8 hodín

Termín a miesto:

Podľa požiadaviek počas roku 2020.

Cena za kurz:

8€ až 20€

Pozvánka>>>STIAHNUŤ INFO

 

 

 

 

OBSLUHA PLYNOVÝCH ZARIADENÍ OD 5 kW DO 0,5 MW (skupina Bh)

 

Kuriči nízkotlakových (NTL) a strednotlakových (STL) kotlov na plynné palivá § 17 odst.3 vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z.

Kurz je určený pre:

Obsluhu VTZ plynových: skupina Bh s celkovým výkonom od 5 kW do 0,5 MW, ktorí potrebujú získať odbornú kvalifikáciu podľa príslušnej vyhlášky.

Cieľ kurzu a skúšky:

Oboznámiť s aktuálnymi zmenami vo všeobecných požiadavkách v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zmenami právnych predpisov a ostatných predpisov (nariadení vlády, vyhlášok, STN) na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v obsluhe VTZ plynových a aktuálnymi poznatkami súvisiacimi s bezpečnosťou VTZ plynových skupiny Bh.

Po overení odborných vedomostí vystaví revízny technik písomný doklad v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, podľa §16, odst. 1, písmeno c v nadväznosti na §15 odst. 7 a §17 odst. 3 z vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

Požadované náležitosti:

1. Správne vyplnenú prihlášku na overenie odbornej spôsobilosti obsluhy VTZ plynových podľa vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 17/ odstavec 3.
2. Predloženie lekárskeho potvrdenia o duševnej a fyzickej spôsobilosti na vykonávanie činnosti.

Dĺžka školenia:

2 dni

Termín a miesto:

priebežne v roku 2020

AKTUÁLNY TERMÍN:

Žilina, 12. – 13. 11. 2020 >>>STIAHNUŤ INFO

Cena za kurz:

95,-€

 

 

 

ZÁKLADNÉ A AKTUALIZAČNÉ ŠKOLENIE OBSLUHY PRENOSNÝCH MOTOROVÝCH REŤAZOVÝCH PÍL PRI ŤAŽBE A MANIPULÁCII DREVA

Prípravný kurz a skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky MPSVR SR č.46/2010 Z.z.

Kurz je určený pre:

Kurz je určený pre osoby, ktoré chcú získať kvalifikačné osvedčenie pre obsluhu MP pre ťažbu ako i manipuláciu dreva (do priemeru max. 15 cm) podľa vyhl.MPSVR SR č.46/2010 Z.z.

Požadované náležitosti:

1. potvrdenie od lekára o duševnej a fyzickej spôsobilosti pre prácu s vibračným nástrojom a v hlučnom prostredí.
2. vek min.18 rokov.

Dĺžka školenia:

Minimálna dĺžka trvania základného školenia pre ťažbu je 64 hodín.

Minimálna dĺžka trvania kurzu pre manipuláciu je 24 hodín.

Aktualizačné školenie pre obsluhu MP trvá max. 8 hodín.

Termín a miesto:

Priebežne v roku 2020

Cena za kurz:

Ťažba dreva – 130€.

Manipulácia – 80€.

Aktualizačné školenie – 15€ až 20€ (podľa počtu osôb).

>>>STIAHNUŤ INFO

 

 

 

PRÍPRAVA REVÍZNYCH TECHNIKOV ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s:

1. Aktuálnymi zmenami vo všeobecných požiadavkách v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, týkajúce sa právnych predpisov.
2. Zmenami právnych predpisov a ostatných predpisov (nariadení vlády, vyhlášok, STN) na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
3. Aktuálnymi poznatkami súvisiacimi s bezpečnosťou vyhradených technických zariadení zdvíhacích jednotlivých skupín a VÝŤAHOV, ktoré sú trvalou súčasťou budov a objektov.

Stiahnuť informácie:

PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV Z OBLASTI ZDVÍHADIEL (pozvánka z roku 2017)>>>STIAHNUŤ INFO

Termín a miesto:

Priebežne v roku 2020, Žilina

 

 

 

 

OBSLUHA POHYBLIVÝCH PRACOVNÝCH PLOŠÍN NA PODVOZKU S MOTOROVÝM POHONOM SKUPINY „Ab“

 

Kurz je určený pre:

Obsluha pohyblivých pracovných plošín na podvozku s motorovým pohonom skupiny „Ab“. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí podľa vyhlášky MPSVR SR číslo 508/2009 Z. z. §17 odst. 1, písm. b, môžu vykonávať obsluhu pohyblivých pracovných plošín na podvozku s motor. pohonom skupiny „Ab“,len po úspešnom vykonaní skúšky u akreditovanej OPO, t. j. pre nových obsluhovateľov ZZ ako aj pre obsluhovateľov, ktorým stratil preukaz platnosť. Podľa zákona č. 125/2006 Z. z.“O inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, môže byť pri kontrole IP platnosti preukazov OBSLUHY udelená min. pokuta pre firmu 331,94,- €, ktorej pracovník nemá platný preukaz!

Termín a miesto:

priebežne v roku 2020, Žilina

 

 

 

 

PRACOVNÍK PRE MONTÁŽ, OPRAVY, REKONŠTRUKCIU A ÚDRŽBU PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

 

Kurz je určený pre:

Kurz je zameraný na získanie kvalifikácie – osvedčenia na: 1. Montáž, opravy, rekonštrukciu a údržbu plynových zariadení v zmysle vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 18 odst 1 a 2.

Pracovník pre montáž, opravy, rekonštrukciu a údržbu plynových zariadení (pozvánka z predchádzajúceho školenia) – STIAHNUŤ INFO
Odborná aktualizačná príprava (+ revízny technik )(pozvánka z predchádzajúceho školenia) – STIAHNUŤ INFO

Termín a miesto:

Základný kurz – priebežne v roku 2020, Žilina
Odborná aktualizačná príprava – priebežne v roku 2020, Žilina

 

 

 

 

POVINNÉ ŠKOLENIE VODIČOV, PODĽA ZÁKONA č.280/2006Z.z O ZÁKLADNEJ KVALIFIKÁCII A PRAVIDELNOM VÝCVIKU NIEKTORÝCH VODIČOV NA ZÍSKANIE KVALIFIKAČNEJ KARTY VODIČA

Kurz je určený pre:

Pravidelný výcvik niektorých vodičov s vodičským oprávnením skupiny „C“ v dĺžke 35 hod. Presné informácie o počte hodín sú na www.kkv.sk

Osnovy kurzu:

POVINNOSŤ ZÍSKAŤ KVALIFIKAČNÚ KARTU VODIČA majú vodiči vozidiel nákladnej dopravy, ktorí majú vodičské oprávnenie skupiny C (C1, C+E, C1+E) najneskôr do: 10. 09. 2015!!!

Počet osôb na kurzoch je OBMEDZENÝ legislatívou na maximálne 30 účastníkov!!!
Na Slovensku je cca 90.000 vodičov nákladnej dopravy. Maximálny počet vodičov na školení je 30 osôb! Všetky potrebné informácie sú na stránke: www.kkv.sk, kde si zistíte, aký typ kurzu potrebujete.

Ak vodič vykoná KURZ PRAVIDELNÉHO VÝCVIKU v priebehu posledného, teda piateho roka platnosti osvedčenia (12 mesiacov od skončenia platnosti osvedčenia), tak platnosť nového osvedčenia ako aj preukazu KKV začne až od dátumu uplynutia platnosti predošlých dokladov. Každý vodič teda môže absolvovať povinné školenie ešte skôr, než mu skončí platnosť dokladov!

Dĺžka školenia:

4 dni

Termín a miesto:

ŽILINA: september 2020

PRAVIDELNÝ VÝCVIK NIEKTORÝCH VODIČOV (s VO sk.C získaným do septembra 2009) NA ZÍSKANIE KKV V DĹŽKE TRVANIA 35 hod.

Aktuálny termín>>>STIAHNUŤ INFO

Všeobecná prihláška bez termínu >>>Registračný formulár

 

NOVELY ZÁKONOV V CESTNEJ DOPRAVE A PREMÁVKE

Celoslovenská konferencia pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR k novelám zákonov č. 93/2005 Z.z., č. 280/2006 Z.z., 106/2018 Z.z. a č. 8/2009 Z.z.

Konferencia je určená pre:

-autoškoly v SR

-zamestnancov štátnej a verejnej správy

-mestá a obce

-školiace strediská KKV v SR

-vedúcich dopravy vo firmách

Termín a miesto:

18. 06. 2020, Hotel Agroinštitút, Akademická 4, Nitra

>>> STIAHNUŤ INFO

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.