NOVINKY

PRACOVNÍK PRE MONTÁŽ, ÚDRŽBU A OPRAVY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 18 odst 2 .

Kurz je určený pre:

Pracovníkov, ktorí budú vykonávať montáž, opravy, rekonštrukciu a údržbu plynových zariadení – technické zariadenia plynové skupiny Bh od 5 kW do 0,5 MW.

Cieľ kurzu a skúšky:

Kurz je zameraný na získanie kvalifikácie – osvedčenia na montáž, opravy, rekonštrukciu a údržbu plynových zariadení v zmysle vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 18 odst 2.

Požadované náležitosti:

Ku prihláške je potrebné potvrdiť:
1. požadované vzdelanie a prax potvrdená oprávnenou organizáciou.
2. potvrdenie lekára o duševnej a fyzickej spôsobilosti na vykonávanie činnosti.
3. správne vyplnenie prihlášky na skúšky.                                                        Pracovníci podľa § 18/odsek 2, skupiny Bh – písomný doklad odbornej spôsobilosti získajú účastníci po úspešnom overení odborných vedomostí revíznym technikom. Pre riadiacich pracovníkov pri opravách, rekonštrukcii plyn. zariadení skupiny A- § 18/odsek 1. Skúšku vykoná TI a. s. alebo iná OPO po skončení kurzu.

Dĺžka školenia:

2 dni

Termín a miesto:

priebežne v I – XII mesiaci v r. 2018

AKTUÁLNY TERMÍN:

Žilina – základný kurz: 23. – 24. 11. 2018 (skúšky 24. 11. 2018) >>> STIAHNUŤ INFO

Cena za kurz:

150,- €

Žilina –  aktualizačná odborná príprava (+revízny technik): 23. 11. 2018 >>>STIAHNUŤ INFO

Cena za kurz:

60,- €

 

OBSLUHA PLYNOVÝCH ZARIADENÍ OD 5 kW DO 0,5 MW (skupina Bh)

Kuriči nízkotlakových (NTL) a strednotlakových (STL) kotlov na plynné palivá § 17 odst.3 vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z.

Kurz je určený pre:

Obsluhu VTZ plynových: skupina Bh s celkovým výkonom od 5 kW do 0,5 MW, ktorí potrebujú získať odbornú kvalifikáciu podľa príslušnej vyhlášky.

Cieľ kurzu a skúšky:

Oboznámiť s aktuálnymi zmenami vo všeobecných požiadavkách v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zmenami právnych predpisov a ostatných predpisov (nariadení vlády, vyhlášok, STN) na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v obsluhe VTZ plynových a aktuálnymi poznatkami súvisiacimi s bezpečnosťou VTZ plynových skupiny Bh.

Po overení odborných vedomostí vystaví revízny technik písomný doklad v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, podľa §16, odst. 1, písmeno c v nadväznosti na §15 odst. 7 a §17 odst. 3 z vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

Požadované náležitosti:

1. Správne vyplnenú prihlášku na overenie odbornej spôsobilosti obsluhy VTZ plynových podľa vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 17/ odstavec 3.
2. Predloženie lekárskeho potvrdenia o duševnej a fyzickej spôsobilosti na vykonávanie činnosti.

Dĺžka školenia:

2 dni

Termín a miesto:

priebežne v II – XII mesiaci v r. 2018

AKTUÁLNY TERMÍN:

Žilina, 23. – 24. 11. 2018 >>> STIAHNUŤ INFO

Cena za kurz:

130,-€

ODBORNÁ SPôSOBILOSŤ NA PODNIKANIE VO VNÚTROŠTÁTNEJ, MEDZINÁRODNEJ CESTNEJ DOPRAVE A TAXISLUŽBE

Kurz je určený pre:

Prevádzkovateľov cestnej dopravy, t. z.: pre výkon činnosti – cestnej nákladnej, autokarovej, autobusovej dopravy v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(ES) č.1071/2009, 1072/2009 a 1073/2009 a podľa zákona o cestnej doprave č.56/2012 Z.z. a vyhl. MDVaRR SR č.124/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave č.56/2012Z.z.

Termín a miesto:

školenie: 07. – 08. 12. 2018, Žilina
školenie: 07. – 08. 12. 2018, Nitra

ŽILINA: >>> STIAHNUŤ INFO
NITRA: >>> STIAHNUŤ INFO

Cena:

150,-€

 

POVINNÉ ŠKOLENIE VODIČOV, PODĽA ZÁKONA č.280/2006Z.z O ZÁKLADNEJ KVALIFIKÁCII A PRAVIDELNOM VÝCVIKU NIEKTORÝCH VODIČOV NA ZÍSKANIE KVALIFIKAČNEJ KARTY VODIČA

Kurz je určený pre:

Pravidelný výcvik niektorých vodičov s vodičským oprávnením skupiny „C“ v dĺžke 35 hod. Presné informácie o počte hodín sú na www.kkv.sk

Osnovy kurzu:

POVINNOSŤ ZÍSKAŤ KVALIFIKAČNÚ KARTU VODIČA majú vodiči vozidiel nákladnej dopravy, ktorí majú vodičské oprávnenie skupiny C (C1, C+E, C1+E) najneskôr do: 10. 09. 2015!!!

Počet osôb na kurzoch je OBMEDZENÝ legislatívou na maximálne 30 účastníkov!!!
Na Slovensku je cca 90.000 vodičov nákladnej dopravy. Maximálny počet vodičov na školení je 30 osôb! Všetky potrebné informácie sú na stránke: www.kkv.sk, kde si zistíte, aký typ kurzu potrebujete.

Ak vodič vykoná KURZ PRAVIDELNÉHO VÝCVIKU v priebehu posledného, teda piateho roka platnosti osvedčenia (12 mesiacov od skončenia platnosti osvedčenia), tak platnosť nového osvedčenia ako aj preukazu KKV začne až od dátumu uplynutia platnosti predošlých dokladov. Každý vodič teda môže absolvovať povinné školenie ešte skôr, než mu skončí platnosť dokladov!

Dĺžka školenia:

4 dni

Termín a miesto:

ŽILINA: 28.12. 2018
PRAVIDELNÝ VÝCVIK NIEKTORÝCH VODIČOV (s VO sk.C získaným do septembra 2009) NA ZÍSKANIE KKV V DĹŽKE TRVANIA 35hod

Aktuálny termín>>>STIAHNUŤ INFO

Všeobecná prihláška bez termínu >>> Registračný formulár

 

REVÍZNI TECHNICI NA VYKONÁVANIE ODBORNÝCH PREHLIADOK A SKÚŠOK VYHRADENÝCH ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ, PROJEKTANT NA VTZ ELEKTRICKÉ

Kurz je určený pre:
1. Revíznych technikov na vykonávanie odb. prehliadok a skúšok vyhradených elektrických zariadení.
2. Projektantov a konštruktérov na projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektr. zariadení.
3. Revíznych technikov s platným preukazom vzhľadom na nové STN, EN v programe poskytneme zľavu: 1 deň á 20 €, 5 dní á 100 €.
4. Revíznych technikov, ktorí si chcú predĺžiť platnosť osvedčenia, nakoľko prvý deň obsahom spĺňa AKTUALIZAČNÉ ŠKOLENIE.

Termín a miesto:

školenie 16.11., 07.12. 2018 Žilina
skúšky u OPO do 10 dní po školení v Žiline

REVÍZNI TECHNICI NA VYKONÁVANIE ODBORNÝCH PREHLIADOK A SKÚŠOK VYHRADENÝCH ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ- STAHNUŤ INFO

 

ODBORNÁ SPôSOBILOSŤ PRACOVNÍKOV NA ČINNOSŤ NA ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH PODĽA VYHLÁŠKY MPSVR SR 508/2009 Z.z. pre ELEKTROTECHNIKOV NA RIADENIE ČINNOSTI ALEBO RIADENIE PREVÁDZKY – §23,  SAMOSTATNÝCH ELEKTROTECHNIKOV – §22, ELEKTROTECHNIKOV – §21, POVINNÁ AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA ELEKTROTECHNIKOV §21-§24

Kurz je určený pre:

pracovníkov, ktorí chcú získať odbornú kvalifikáciu podľa vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z.z. alebo zvýšiť odbornosť na paragraf. Školenie obsahom spĺňa podmienky aktualizačného školenia, preto si za prvý deň môžete predĺžiť platnosť § 21 – § 24!
§ 23 Elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky
§ 22 Samostatných elektrotechnikov
§ 21 Elektrotechnikov (pre osoby pracujúce na VTZ elektrických, tlakových, zdvíhacích, autoelektrikári, údržbári)

Termín a miesto:

aktualizačné školenie: 16.11., 07.12. 2018 Žilina
základné školenie §21 – §23: 16.11., 07.12. 2018 Žilina

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ PRACOVNÍKOV NA ČINNOSŤ NA ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH- STIAHNUŤ INFO

aktualizačné školenie §21-§24 priebežne v roku 2018, Nitra
aktualizačné školenie>> STIAHNUŤ INFO
školenie §21-§24 priebežne v roku 2018 , POVAŽSKÁ BYSTRICA
základné a aktualizačné školenie>> STIAHNUŤ INFO
školenie §21-§24 priebežne v roku 2018, PREŠOV
základné a aktualizačné školenie>> STIAHNUŤ INFO

 

 

ZÁKLADNÉ A AKTUALIZAČNÉ ŠKOLENIE OBSLUHY PRENOSNÝCH MOTOROVÝCH REŤAZOVÝCH PÍL PRI ŤAŽBE A MANIPULÁCII DREVA

 

Prípravný kurz a skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky MPSVR SR č.46/2010 Z.z.

Kurz je určený pre:

Kurz je určený pre osoby, ktoré chcú získať kvalifikačné osvedčenie pre obsluhu MP pre ťažbu ako i manipuláciu dreva (do priemeru max. 15 cm) podľa vyhl.MPSVR SR č.46/2010 Z.z.

Požadované náležitosti:

1. potvrdenie od lekára o duševnej a fyzickej spôsobilosti pre prácu s vibračným nástrojom a v hlučnom prostredí.
2. vek min.18 rokov.

Dĺžka školenia:

Minimálna dĺžka trvania základného školenia pre ťažbu je 64 hodín.

Minimálna dĺžka trvania kurzu pre manipuláciu je 24 hodín.

Aktualizačné školenie pre obsluhu MP trvá max. 8 hodín.

Termín a miesto:

Podľa záujmu priebežne v roku 2018

Cena za kurz:

Ťažba dreva – 150€.

Manipulácia – 100€.

Aktualizačné školenie – 20€ (podľa počtu osôb).

>>>STIAHNUŤ INFO

 

 

NOVÁ LEGISLATÍVA V OBLASTI PREVÁDZKY VOZIDIEL

Celoslovenská konferencia pod  záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR

Konferencia je určená pre:

-pracoviská technických a emisných kontrol, kontrol originality a montáže plynových zariadení

-AUTOŠKOLY v SR

-príslušníkov PZ – odbor dopravnej polície

-podnikateľov v cestnej doprave a logistike

-predajcom nových a ojazdených automobilov

-zamestnancov štátnej a verejnej správy v cestnej doprave (ZĽAVA 50%)

-znalcov v odbore cestná doprava

Stiahnuť informácie:

>>> STIAHNUŤ INFO

Termín a miesto:

07.06.2018, Nitra, Hotel Agroinštitút, Akademická 4

 

 

SEMINÁR PRACOVNÍKOV Z OBLASTI ŽERIAVOV, ZDVÍHADIEL, POHYBLIVÝCH PRACOVNÝCH PLOŠIN

Cieľ školenia:

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so zmenami právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP z oblasti ZZ, oboznámiť ich s niektorými technickými požiadavkami na bezpečnosť zdvíhacích zariadení a v diskusii odpovedať na otázky súvisiace s touto problematikou!

Stiahnuť informácie:

>>> STIAHNUŤ INFO

Termín a miesto:

22.-23.03.2018 , Stará Lesná, Vysoké Tatry Kongresové centrum SAV ACADEMIA

 

 

LEGISLATÍVA, BEZPEČNOSŤ A TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA PREVADZKU PôDOHOSPODÁRSKYCH STROJOV V CESTNEJ PREMÁVKE

Sprievodná akcia medzinárodnej výstavy AGROKOMPLEX 2017

Kurz je určený pre:

-výrobcom, dovozcom a predajcom pôdohospodárskej techniky
-poľnohospodárskej prvovýrobe a užívateľom pôdohospodárskej techniky
-pracovníkom štátnej a verejnej správy v oblasti pôdohospodárskej techniky
-vedeckým, výskumným a pedagogickým pracovníkom v oblasti pôdohospodárskej techniky

Stiahnuť informácie:

>>> STIAHNUŤ INFO

Termín a miesto:

18.08.2017, Nitra, Agrokomplex Národné výstavisko, š.p. Nitra-Pavilón „K“

 

 

ODBORNÁ SPôSOBILOSŤ PRACOVNÍKOV NA ČINNOSŤ NA ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH PODĽA VYHLÁŠKY MPSVR SR č. 508/2009 Z.z

§21 PRE ELEKTROTECHNIKOV – ZAMESTNANCOV AUTOSERVISOV A PREDAJCOV AUTOMOBILOV

Kurz je určeny pre:

– pracovníkov automobilového priemyslu, ktorí chcú získať odbornú kvalifikáciu podľa vyhlášky MPSVR SR. 508/2009 Z.z. alebo zvýšiť odbornosť na paragraf so zameraním na predajcov automobilov a značkových autoservisov.
§ 21 Elektrotechnik (pre osoby, ktoré môžu obsluhovať a pracovať na elektrických zariadeniach s napätím nad 50 V do 1000 V, t.j. aj v automobilovom priemysle s vyhradenými technickými zariadeniami napr. ELEKTROMOBILMI, pokiaľ majú osoby spôsobilé na ich obsluhu školenie od ich výrobcu.)
§ 22 požadované vzdelanie: vyučený, ÚSO,VŠ= 1 rok do 1000 V, 2 roky nad 1000 V
§ 21 odborné vzdelanie aj iného odboru ako elektro, doložené vysvedčením z elektrotechnického predmetu – zmena podľa novej vyhl. MPSVR SRč. 508/2009 Z.z.

Termín a miesto:

Podľa požiadaviek v priebehu roku 2018

>>>STIAHNUŤ INFO zo školenia pre zamestnancov KIA Motors Slovakia, s.r.o.

 

 

PRÍPRAVA REVÍZNYCH TECHNIKOV ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s:

1. Aktuálnymi zmenami vo všeobecných požiadavkách v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, týkajúce sa právnych predpisov.
2. Zmenami právnych predpisov a ostatných predpisov (nariadení vlády, vyhlášok, STN) na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
3. Aktuálnymi poznatkami súvisiacimi s bezpečnosťou vyhradených technických zariadení zdvíhacích jednotlivých skupín a VÝŤAHOV, ktoré sú trvalou súčasťou budov a objektov.

Stiahnuť informácie:

PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV Z OBLASTI ZDVÍHADIEL (pozvánka z roku 2017)>>>STIAHNUŤ INFO

Termín a miesto:

september, október 2018, Žilina

 

 

PRAVIDELNÉ ŠKOLENIE VODIČOV Z POVOLANIA A VODIČOV REFERENTSKÝCH VOZIDIEL

Kurz je určený pre:

Kurz je určený pre vodičov z povolania osobných a nákladných vozidiel a
vodičov referentských vozidiel.

Osnovy kurzu:

Zmeny v pravidlách cestnej premávky, vybraná problematika pri dopravnej nehode z pohľadu súdneho inžinierstva, vyhl. SÚBP a SBÚ č.208/91 o bezpečnosti práce pri prevádzke, údržbe a doprave vozidiel, nová legislatíva v cestnej doprave, ak je zákon č. 8/2009 Z.z., zákon 106/2018 Z.z.

Dĺžka školenia:

4 – 8 hodín

Termín a miesto:

Podľa požiadaviek počas roku 2018.

Cena za kurz:

8€ až 20€

Pozvánka>>>STIAHNUŤ INFO

 

 

OBSLUHA POHYBLIVÝCH PRACOVNÝCH PLOŠÍN NA PODVOZKU S MOTOROVÝM POHONOM SKUPINY „Ab“

 

Kurz je určený pre:

Obsluha pohyblivých pracovných plošín na podvozku s motorovým pohonom skupiny „Ab“. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí podľa vyhlášky MPSVR SR číslo 508/2009 Z. z. §17 odst. 1, písm. b, môžu vykonávať obsluhu pohyblivých pracovných plošín na podvozku s motor. pohonom skupiny „Ab“,len po úspešnom vykonaní skúšky u akreditovanej OPO, t. j. pre nových obsluhovateľov ZZ ako aj pre obsluhovateľov, ktorým stratil preukaz platnosť. Podľa zákona č. 125/2006 Z. z.“O inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, môže byť pri kontrole IP platnosti preukazov OBSLUHY udelená min. pokuta pre firmu 331,94,- €, ktorej pracovník nemá platný preukaz!

Termín a miesto:

priebežne v roku 2018, Žilina

 

 

PRACOVNÍK PRE MONTÁŽ, OPRAVY, REKONŠTRUKCIU A ÚDRŽBU PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

 

Kurz je určený pre:

Kurz je zameraný na získanie kvalifikácie – osvedčenia na: 1. Montáž, opravy, rekonštrukciu a údržbu plynových zariadení v zmysle vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 18 odst 1 a 2.

Pracovník pre montáž, opravy, rekonštrukciu a údržbu plynových zariadení (pozvánka z predchádzajúceho školenia) – STIAHNUŤ INFO
Odborná aktualizačná príprava (+ revízny technik )(pozvánka z predchádzajúceho školenia) – STIAHNUŤ INFO

Termín a miesto:

Základný kurz 10. – 12 .09. a 04. – 06. 10. 2018, Žilina
Odborná aktualizačná príprava 10. 09. a  04. 10. 2018 Žilina

 

 

ZÁKLADNÝ KURZ KURIČOV VI. TR. (PRACOVNÍKOV NA OBSLUHU VTZ TLAKOVÝCH ALEBO PLYNOVÝCH)

 

Kurz je určený pre:

Podľa vyhl. MPSVR SR č. 356/2007 výchovy a vzdelávania pre skupinu 04.2: Osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových: skupina Bh s celkovým výkonom (aj súčtom) do 100 kW.

Termín a miesto:

08. – 09. 10. 2018, Žilina

 

ODBORNÁ SPôSOBILOSŤ POTREBNÁ NA VÝKON ČINNOSTI VODIČA VOZIDLA TAXISLUŽBY

Kurz je určený pre:

Kurz je určený pre : na získanie preukazu vodičov vozidiel taxislužby, ktorý podľa vyhlášky MDVaRR SR č. 124/2012 Z. z. §8 musia preukázať odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon činnosti vodiča taxislužby, ktorí: a) nie sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti potrebnej na výkon prevádzkovateľa cestnej dopravy v taxislužbe podľa vyhl. MDVRR SR č. 124/2012 Z. z., §4/ odst. 1 b) alebo tí, ktorí nepretržite nevykonávali činnosť vodiča vozidla taxislužby dlhšie ako 3 roky!(preukazuje sa napr. pracovnou zmluvou a potvrdením o platení odvodov do sociálnej poisťovne v uvedenom období!) c) osobe, ktorá preukáže, že má platnú odbornú spôsobilosť alebo sa preukáže, že vykonávala činnosť vodiča vozidla taxislužby nepretržite dlhšie ako 3 roky, vystaví OÚ pre CD a PK preukaz vodiča taxislužby, pokiaľ si písomne požiada o vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby, bez skúšky!

ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ NA VÝKON ČINNOSTI VODIČA TAXISLUŽBY – STIAHNUŤ INFO

Termín a miesto:

Podľa dohody v Žiline

 

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.