ZDVÍHACIE ZARIADENIA

Revízny technik zdvíhacích zariadení
Revízny technik a oprava výťahov
Obsluha mobilných žeriavov
Obsluha vežových žeriavov
Obsluha zdvíhacích zariadení
Obsluha pracovných plošín

ŠKOLENIA ELEKTOTECHNIKOV

Školenie revíznych technikov §24
Školenie elektrotechnikov §21-23

ŠKOLENIA PLYNÁROV

Školenie pre opravy plynových zariadení
Školenie pre obsluhu plynových zariadení
Školenie pre obsluhu plynových zariadení veľkokapacitných kuchýň

ŠKOLENIA PILČÍKOV

Školenie pre obsluhu ručnej motorovej píly Školenie obsluhy motorovej píly-ťažba dreva
Školenie pre obsluhu krovinorezov

ŠKOLENIA VODIČOV

Školenie vodičov nákladnej dopravy
Školenie vodičov TAXISLUŽBY
Školenie vodičov autobusovej dopravy
Školenie vodičov z povolania
Podnikanie v cestnej doprave
Školenie vodičov kamiónovej dopravy
Vodič vysokozdvižných vozíkov
Školenie KKV

MEDZINÁRODNÉ KONFERENCIE
CELOSLOVENSKÉ SEMINÁRE
ZNALECKÉ POSUDKY
<

Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave a taxislužbe

Termín a miesto školenie 16.-17.03.2018, Žilina              
školenie 09.-10.03.2018, Nitra
Kurz je určený pre :
Prevádzkovateľov cestnej dopravy, t. z.: pre výkon činnosti - cestnej nákladnej, autokarovej, autobusovej dopravy
v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(ES) č.1071/2009, 1072/2009 a 1073/2009 a podľa zákona o
cestnej doprave č.56/2012 Z.z. a vyhl. MDVaRR SR č.124/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
o cestnej doprave č.56/2012Z.z.

ŽILINA: 16.-17.03.2018>>> STIAHNUŤ INFO
NITRA:  09.-10.03.2018>>> STIAHNUŤ INFO
BANSKÁ BYSTRICA: 30.04.-01.05.2016>>> STIAHNUŤ INFO
PEZINOK: všeobecná ponuka>>> STIAHNUŤ INFO
BRATISLAVA: >>> STIAHNUŤ INFO
TRENČÍN: 07.08-08.08.2015>>> STIAHNUŤ INFO

Odborná spôsobilosť pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach podľa vyhlášky MPSVR SR číslo 508/2009 Z.z., § 23 Elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky, § 22 Samostatných elektrotechnikov, § 21 Elektrotechnikov
Povinná aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov §21-§24

Termín a miesto
aktualizačné školenie 26.03.,06.04., 23.04.2018, ZA
základné školenie §21 -23:26.03.,06.04., 23.04.2018,ZA

02.06.2017, POVAŽSKÁ BYSTRICA
09.04.2018, PREŠOV
Kurz je určený pre :
pracovníkov, ktorí chcú získať odbornú kvalifikáciu podľa vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z.z. alebo zvýšiť odbornosť
na paragraf. Školenie obsahom spĺňa podmienky aktualizačného školenia, preto si za prvý deň môžete
predĺžiť platnosť § 21 - § 24!
     § 23 Elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky
     § 22 Samostatných elektrotechnikov
     § 21 Elektrotechnikov (pre osoby pracujúce na VTZ elektrických, tlakových, zdvíhacích, autoelektrikári, údržbári)

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ PRACOVNÍKOV NA ČINNOSŤ NA ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH- Stiahnuť info

   aktualizačné školenie §21-§24 17.02.2017 , Nitra
   aktualizačné školenie>> STIAHNUŤ INFO
   školenie §21-§24 02.06.2017 , POVAŽSKÁ BYSTRICA
  základné a aktualizačné školenie>> STIAHNUŤ INFO
   školenie §21-§24 09.04.2018 , PREŠOV
  základné a aktualizačné školenie>> STIAHNUŤ INFO
LEGISLATÍVA, BEZPEČNOSŤ A TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA PREVÁDZKU PÔDOHOSPODÁRSKYCH STROJOV V CESTNEJ PREMÁVKE

Sprievodná akcia medzinárodnej výstavy AGROKOMPLEX  2017
Seminár je určený:
-výrobcom, dovozcom a predajcom pôdohospodárskej techniky
-poľnohospodárskej prvovýrobe a užívateľom pôdohospodárskej techniky
-pracovníkom štátnej a verejnej správy v oblasti pôdohospodárskej techniky
-vedeckým, výskumným a pedagogickým pracovníkom v oblasti pôdohospodárskej techniky
Stiahnuť informácie >>> STIAHNUŤ INFO
Termín a miesto 18.08.2017, Nitra, Agrokomplex Národné výstavisko, š.p. Nitra-Pavilón "K"

1. SOCIÁLNA LEGISLATÍVA A MINIMÁLNA MZDA V ŠTÁTOCH EU
2. PRAVIDELNÉ ŠKOLENIE VODIČOV Z POVOLANIA A VODIČOV REFERENTSKÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Vzhľadom na zvyšujúci sa počet tragických dopravných nehôd a škôd na Vašich motorových vozidlách sme zamerali pravidelné školenie vodičov na zdokonalenie odbornej spôsobilosti. Pre dopravné spoločnosti ponúkame obe školenia v jednom termíne a za jednu cenu!
Stiahnuť informácie >>> STIAHNUŤ INFO
Termín a miesto vo firme WETTRANS Žilina, s.r.o alebo v prípade záujmu priamo vo Vašej firme

Seminár PRACOVNÍKOV z oblasti žeriavov, zdvíhadiel, pohyblivých pracovných plošín

Cieľ školenia Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so zmenami právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP z oblasti ZZ, oboznámiť ich s niektorými technickými požiadavkami na bezpečnosť zdvíhacích zariadení a v diskusii odpovedať na otázky súvisiace s touto problematikou
Dĺžka školenia 2 dni
Termín a miesto
22.-23.03.2018 , Stará Lesná,  Vysoké Tatry Kongresové centrum SAV ACADEMIA >>> STIAHNUŤ INFO

 ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ PRACOVNÍKOV NA ČINNOSŤ NA ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH PODĽA VYHLÁŠKY MPSVR SR číslo 508/2009 Z.z.

§21 pre elektrotechnikov - zamestnancov autoservisov a predajcov automobilov

Kurz je určený pre:
- pracovníkov automobilového priemyslu, ktorí chcú získať odbornú kvalifikáciu podľa vyhlášky MPSVR SR. 508/2009 Z.z. alebo zvýšiť odbornosť na paragraf so zameraním na predajcov automobilov a značkových autoservisov.
§ 21 Elektrotechnik (pre osoby, ktoré môžu obsluhovať a pracovať na elektrických zariadeniach s napätím nad 50 V do 1000 V, t.j. aj v automobilovom priemysle s vyhradenými technickými zariadeniami napr. ELEKTROMOBILMI, pokiaľ majú osoby spôsobilé na ich obsluhu školenie od ich výrobcu.)
§ 22 požadované vzdelanie: vyučený, ÚSO,VŠ= 1 rok do 1000 V, 2 roky nad 1000 V
§ 21 odborné vzdelanie aj iného odboru ako elektro, doložené vysvedčením z elektrotechnického predmetu - zmena podľa novej vyhl. MPSVR SRč. 508/2009 Z.z.
Stiahnuť informácie >>> STIAHNUŤ INFO
Termín a miesto 09.09. alebo 30.09.2016, Žilina

PRÍPRAVa REVÍZNYCH TECHNIKOV ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ, VÝŤAHOV A PRACOVNÍKOV NA OPRAVY VÝŤAHOV

Termín a miesto
21.-23.09.2016 , Žilina
Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s:
1. Aktuálnymi zmenami vo všeobecných požiadavkách v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, týkajúce sa právnych predpisov.
2. Zmenami právnych predpisov a ostatných predpisov (nariadení vlády, vyhlášok, STN) na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
3. Aktuálnymi poznatkami súvisiacimi s bezpečnosťou vyhradených technických zariadení zdvíhacích jednotlivých skupín a VÝŤAHOV, ktoré sú trvalou súčasťou budov a objektov.
PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV Z OBLASTI  ZDVÍHADIEL, VÝŤAHOV - Stiahnuť info

PRAVIDELNÉ ŠKOLENIE VODIČOV Z POVOLANIA A VODIČOV REFERENTSKÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Termín a miesto
29.11., 12.12.2017, Žilina
Vzhľadom na zvyšujúci sa počet tragických dopravných nehôd a škôd na Vašich motorových vozidlách sme zamerali pravidelné školenie vodičov na zdokonalenie odbornej spôsobilosti
Pravidelné školenie vodičov z povolania a vodičov referentských vozidiel - Stiahnuť info

OBSLUHA POHYBLIVÝCH PRACOVNÝCH PLOŠÍN NA PODVOZKU S MOTOROVÝM POHONOM SKUPINY "Ab"

Termín a miesto
01.-02.2016 alebo 22.-23.04.2016 , skúšky 02.04.2016 alebo 23.04.2016 , Žilina
Obsluha pohyblivých pracovných plošín na podvozku s motorovým pohonom skupiny "Ab". Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí podľa vyhlášky MPSVR SR číslo 508/2009 Z. z. §17 odst. 1, písm. b, môžu vykonávať obsluhu pohyblivých pracovných plošín na podvozku s motor. pohonom skupiny "Ab",len po úspešnom vykonaní skúšky u akreditovanej OPO, t. j. pre nových obsluhovateľov ZZ ako aj pre obsluhovateľov, ktorým stratil preukaz platnosť. Podľa zákona č. 125/2006 Z. z."O inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov", môže byť pri kontrole IP platnosti preukazov OBSLUHY udelená min. pokuta pre firmu 331,94,- €, ktorej pracovník nemá platný preukaz!
OBSLUHA POHYBLIVÝCH PRACOVNÝCH PLOŠÍN NA PODVOZKU S MOTOROVÝM POHONOM SKUPINY "Ab" - Stiahnuť info

Pracovník pre montáž, opravy , rekoštrukciu a údržbu plynových zariadení

Termín a miesto
základný kurz  23.-24.10.2018, Žilina
odborná aktualizačná príprava  23.01. 2017 Žilina
Kurz je zameraný na získanie kvalifikácie - osvedčenia na: 1. Montáž, opravy, rekonštrukciu a údržbu plynových zariadení v zmysle vyhl.      MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 18 odst 1 a 2
Pracovník pre montáž, opravy, rekonštrukciu a údržbu plynových zariadení - Stiahnuť info
Odborná aktualizačná príprava (+ revízny technik ) - Stiahnuť info

ZÁKLADNÝ KURZ KURIČOV VI. TR. (pracovník na obsluhu VTZ tlakových alebo plynových)

Termín a miesto
14.-15.11.2016 , Žilina
Podľa vyhl. MPSVR SR č. 356/2007 výchovy a vzdelávania pre skupinu 04.2: Osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových: skupina Bh s celkovým výkonom (aj súčtom) do 100 kW
ZÁKLADNÝ KURZ KURIČOV VI. TR.- Stiahnuť info

Povinné školenie vodičov, podľa zákona č.280/2006Z.z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov na získanie kvalifikačnej karty vodiča

Termín a miesto
Žilina, 27. - 30.12. 2017
POVINNOSŤ ZÍSKAŤ KVALIFIKAČNÚ KARTU VODIČA majú vodiči vozidiel nákladnej dopravy, ktorí majú vodičské oprávnenie skupiny C (C1, C+E, C1+E) najneskôr do: 10. 09. 2014!!!
Počet osôb na kurzoch je OBMEDZENÝ legislatívou na maximálne 30 účastníkov!!!
Na Slovensku je cca 80.000 vodičov nákladnej dopravy. Maximálny počet vodičov na školení je 30 osôb! Vodiči MKD majú na získanie KKV len niekoľko mesiacov vrátane letnej sezóny, t.j. do 10.09.2014. Všetky potrebné informácie sú na stránke: www.kkv.sk, kde si zistíte, aký typ kurzu potrebujete.
ŽILINA:   ZRÝCHLENÝ KURZ ZÁKLADNEJ KVALIFIKÁCIE (pre vodičov s VO získaný po 09. 2009)   V DĹŽKE TRVANIA 140hod/ aktuálny termín- Stiahnuť info

ŽILINA: PRAVIDELNÝ VÝCVIK NIEKTORÝCH VODIČOV (s VO sk.C získaným do 09.2009) NA ZÍSKANIE KKV  V DĹŽKE TRVANIA 35hod aktuálny termín 27. - 30.12. 2017
POVINNÉ ŠKOLENIE KKV (všeobecná prihláška)- Stiahnuť info

Revízni technici na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených elektrických zariadení, projektant na VTZ elektrické

Termín a miesto školenie 23.02.2018, 26.03.2018 Žilina
skúšky u OPO do 10 dní po školení Žilina
 
Kurz je určený pre :
1. Revíznych technikov na vykonávanie odb. prehliadok a skúšok vyhradených elektrických zariadení.
2. Projektantov a konštruktérov na projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektr. zariadení.
3. Revíznych technikov s platným preukazom vzhľadom na nové STN, EN v programe poskytneme zľavu: 1 deň á 20 €, 5 dní á 100 €
4. Revíznych technikov, ktorí si chcú predľžiť platnosť osvedčenia, nakoľko prvý deň obsahom spĺňa AKTUALIZAČNÉ ŠKOLENIE
REVÍZNI TECHNICI NA VYKONÁVANIE ODBORNÝCH PREHLIADOK A SKÚŠOK VYHRADENÝCH ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ- Stiahnuť info

Odborná spôsobilosť pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach §21 pre elektrotechnikov - zamestnancov autoservisov a predajcov automobilov

Termín a miesto školenia sú organizované priamo vo firmách alebo v Bratislave,itre, Žiline, máj - jún 2015
 
Kurz je určený pre :
- pracovníkov, kt. chcú získať odbornú kvalifikáciu podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. alebo zvýšiť odbornosť na paragraf.
- § 21 Elektrotechnik (pre osoby, ktoré môžu obsluhovať a pracovať na elektrických zariadeniach s napätím nad 50 V do 1000 V, t.j. aj v automobilovom priemysle s vyhradenými technickými zariadeniami napr. ELEKTROMOBILMI, pokiaľ majú osoby spôsobilé na ich obsluhu školenie od ich výrobcu.)
- § 22 požadované vzdelanie: vyučený, ÚSO,VŠ = 1 rok do 1000 V, 2 roky nad 1000 V
- § 21 odborné vzdelanie aj iného odboru ako elektro, doložené vysvedčením z elektrotechnického predmetu - zmena podľa novej vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.
Odborná spôsobilosť pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach §21 pre elektrotechnikov- Stiahnuť info
aktuálny termín 16.-17.06.2015>>> STIAHNUŤ INF

Odborná spôsobilosť potrebná na výkon činnosti vodiča vozidla TAXISLUŽBY

Termín a miesto
Podľa dohody Žilina
Kurz je určený pre : na získanie preukazu vodičov vozidiel taxislužby, ktorý podľa vyhlášky MDVaRR SR č. 124/2012 Z. z. §8 musia preukázať odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon činnosti vodiča taxislužby, ktorí: a) nie sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti potrebnej na výkon prevádzkovateľa cestnej dopravy v taxislužbe podľa vyhl. MDVRR SR č. 124/2012 Z. z., §4/ odst. 1 b) alebo tí, ktorí nepretržite nevykonávali činnosť vodiča vozidla taxislužby dlhšie ako 3 roky!(preukazuje sa napr. pracovnou zmluvou a potvrdením o platení odvodov do sociálnej poisťovne v uvedenom období!) c) osobe, ktorá preukáže, že má platnú odbornú spôsobilosť alebo sa preukáže, že vykonávala činnosť vodiča vozidla taxislužby nepretržite dlhšie ako 3 roky, vystaví OÚ pre CD a PK preukaz vodiča taxislužby, pokiaľ si písomne požiada o vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby, bez skúšky!
ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ NA VÝKON ČINNOSTI VODIČA TAXISLUŽBY - Stiahnuť info

Školenie na obsluhu reťazovej píly pri ťažbe dreva alebo inej činnosti

Termín a miesto
ťažba dreva, manipulácia dreva a aktualizačné školenie:07.12.2017
Rozličné profesie pracovníkov, kde sa používa rozrezávanie dreva /manipulácia dreva/, napr. stolári, záhradkári, lesní robotníci, stavbári a iní, potrebujú k výkonu tejto činnosti motorové píly. Na ich obsluhu sú povinní vlastniť kvalifikačné oprávnenie, ktoré obdržia po absolvovaní školenia z praktickej a teoretickej skúšky. Od 01. 07. 2006 platí zákon NR SR č. 125/2006 Z. z. "O inšpekcii práce", §19-"Správne delikty", v ktorom sa uvádza, že pri kontrole PREUKAZU OBSLUHY Inšpekciou práce - je pokuta pre fyzické a právnické osoby až do výšky od 300,- do 30 000,- € ak táto osoba vykonáva činnosť bez oprávnenia, osvedčenia, preukazu. Podľa § 16, odst. 4 zákona č. 124/2006 Z. z nesmie vykonávať obsluhu ručnej motorovej píly ani osoba, ktorá má osvedčenie, preukaz vydaný pred dátumom 30.06.2006 a neabsolvovala do 30.04.2007 povinnú aktualizačnú odbornú prípravu - 1 deň! Novým školením si preto musí obnoviť už neplatný preukaz a osvedčenie! Dňom 01.03.2010 nadobudla účinnosť nová vyhl. MPSVR SR č. 46/2010 Z.z., stará vyhl. č. 43/1985 Z.z. je už neplatná.
ŠKOLENIA OBSLUHY RUČNEJ MOTOROVEJ REŤAZOVEJ PÍLY - Stiahnuť info

Školenia v cestnej doprave:
1. Povinné školenie vodičov,podľa zákona č.280/2006 Z.z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
2. Príprava na skúšky odbornej spôsobilosti na podnikanie v cestnej v cestnej doprave a taxislužbe
3. Prípravný kurz ku skúške o preukaz vodiča vozidla taxislužby
4. Pravidelné školenie vodičov z povolania a referentských vozidiel

Termín a miesto Podľa dohody
Kurz je určený pre : Periodické školenie má zaistiť majiteľ dopravnej firmy alebo spoločnosti min. 1x za 2 roky pre svojich vodičov z povolania ako aj vodičov použžívajúcich služžobné motorové vozidlá ako referentské v zmysle zákona číslo 124/2006 Z.z. § 7/odst. 1 až 4 - oboznámiť zrozumiteľne a preukázateľne!!! Ponúkame preto majiteľom dopravných firiem a spoločností školenie vo vzdelávacom stredisku firmy WETTRANS Žilina,s.r.o.,resp. podľa dohody priamo v organizácii v dohodnutý termín.
ŠKOLENIA V CESTNEJ DOPRAVE- Stiahnuť info