máj 6, 2018

Revízny technik zdvíhacích zariadení

REVÍZNY TECHNIK ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ   Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 16 Kurz je určený pre: a) pracovníkov, ktorí chcú získať osvedčenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok zdvíhadiel, § 16 vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z Cieľ kurzu a skúšky: Pripraviť účastníkov na skúšky odbornej spôsobilosti […]