NOVINKY

Školenia a kurzy v súčastnosti realizujeme aj on-line, uchádzači môžu absolvovať vybrané školenie či kurz dištančnou formou. Je to praktické a šetrí to náklady! Využite možnosť získať potrebné vzdelanie pre prácu z pohodlia domova či sídla spoločnosti!

 

Pre školenia a kurzy možno opäť získať finančnú podporu z príslušných Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny! Akceptujeme túto formu podpory a vieme pre Vás potvrdiť všetky záväzné dokumenty. Lehota podania dokumentov na Úrad práce je 30 dní pred konaním školenia, kurzu! Využite túto možnosť a prihláste sa na požadovaný kurz, kým je podpora zo štátu!

 

Školiace miestnosti sú pripravené pre až 70 osôb priamo v budove, kde sídli naša spoločnosť.

 

ODBORNÁ SPôSOBILOSŤ NA PODNIKANIE VO VNÚTROŠTÁTNEJ,

MEDZINÁRODNEJ CESTNEJ DOPRAVE

 

Podstatné a nové zmeny pri prevádzkovaní cestnej dopravy vyplývajúce z nariadení EÚ, implementované do vnútroštátnej legislatívy (vozidlá od 2,5 do 3,5 tony celkovej hmotnosti)

Upozornenie pre dopravcov (2,5 až 3,5 tony), ktorí chcú podnikať v medzinárodnej cestnej doprave. Od 21. 02. 2022 do uplynutia prechodného obdobia ku 20.05.32022 platí novela zákona č. 56/2012 Z.z. Tá hovorí o povinnosti získať osvedčenie z „Odbornej spôsobilosti na podnikanie v cestnej doprave“. Predpokladá sa preto zvýšený záujem o získanie týchto osvedčení. Skúšky budú jednotlivé Okresné úrady, odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií realizovať v priebehu apríla a mája 2022!

Vzhľadom na obtiažnosť skúšok hlavne pre malých dopravcov v tonáži od 2,5 do 3,5 tony, vykonáva spoločnosť WETTRANS Žilina, s.r.o. už 15 rokov prípravné kurzy z odbornej spôsobilosti na podnikanie v cestnej doprave po celom Slovensku. V prípade záujmu stačí vyplniť záväznú prihlášku z pozvánky na našom webe. Na skúšku sa však treba prihlásiť na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja!

  1. Povolenie na vykonávanie povolania prevádzkovateľa VCD, môže podnik (FO alebo PO) vykonávať na základe povolenia udeleného na 10 rokov,
  2. Povolenie na vykonávanie povolania prevádzkovateľa MCD môže podnik (FO alebo PO) vykonávať na základe udelenej licencie Spoločenstva (na základe zákonom č. 56/2012 Z.z. o CD z z.n.p. ustanovených podmienok),
  3. Okrem všeobecných podmienok ustanovených v zákone o CD a vykonávacej vyhláške MDVRR SR k tomuto zákonu č. 124/2012 Z.z. v z.n.p. boli implementované ďalšie nové podmienky podnikania v MCD do vnútroštátnej legislatívy zákonom č. 397/2021 Z.z. účinným v dvoch termínoch, a to od 21. 02. 2022 (prípravným) a od 21. 05. 2022 (konečným).
  4. Dopravca môže prevádzkovať CD až odo dňa právoplatnosti povolenia alebo licencie spoločenstva.

 

Kurz je určený pre:

Prevádzkovateľov cestnej dopravy, t. z.: pre výkon činnosti – cestnej nákladnej, autokarovej, autobusovej dopravy v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(ES) č.1071/2009, 1072/2009 a 1073/2009 a podľa zákona o cestnej doprave č.56/2012 Z.z. a vyhl. MDVaRR SR č.124/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave č.56/2012Z.z.

Termín a miesto:

podľa požiadaviek priebežne v roku 2024 v Žiline, Nitre i Bratislave

ŽILINA: 15. – 16. 03. 2024 >>>STIAHNUŤ INFO

NITRA: 12. – 13. 04. 2024 >>>STIAHNUŤ INFO

Najbližšie školenia budú pred skúškami v marci a apríli 2024!

Cena za kurz:

180,-€

 

 

 

 

ODBORNÁ SPôSOBILOSŤ PRACOVNÍKOV NA ČINNOSŤ NA ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH PODĽA VYHLÁŠKY MPSVR SR 508/2009 Z.z. pre ELEKTROTECHNIKOV NA RIADENIE ČINNOSTI ALEBO RIADENIE PREVÁDZKY – §23,  SAMOSTATNÝCH ELEKTROTECHNIKOV – §22, ELEKTROTECHNIKOV – §21, POVINNÁ AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA ELEKTROTECHNIKOV §21- §24

 

Kurz je určený pre:

pracovníkov, ktorí chcú získať odbornú kvalifikáciu podľa vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z.z. alebo zvýšiť odbornosť na paragraf. Školenie obsahom spĺňa podmienky aktualizačného školenia, preto si za prvý deň môžete predĺžiť platnosť § 21 – § 24!
§ 23 Elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky
§ 22 Samostatných elektrotechnikov
§ 21 Elektrotechnikov (pre osoby pracujúce na VTZ elektrických, tlakových, zdvíhacích, autoelektrikári, údržbári)

Termín a miesto:

Aktualizačné školenie:  11. 04. alebo 16. 05. 2024 v Žiline
Základné školenie §20 – §23:  11. 04. alebo 16. 05. 2024 v Žiline

Základné a aktualizačné školenie apríl 2024>>STIAHNUŤ INFO

Základné a aktualizačné školenie máj 2024>>STIAHNUŤ INFO

 

 

 

 

REVÍZNI TECHNICI NA VYKONÁVANIE ODBORNÝCH PREHLIADOK A SKÚŠOK VYHRADENÝCH ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ – §24, PROJEKTANT NA VTZ ELEKTRICKÉ

 

Kurz je určený pre:

1. Revíznych technikov na vykonávanie odb. prehliadok a skúšok vyhradených elektrických zariadení.
2. Projektantov a konštruktérov na projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektr. zariadení.
3. Revíznych technikov s platným preukazom vzhľadom na nové STN, EN v programe poskytneme zľavu: 1 deň á 20 €, 5 dní á 100 €.
4. Revíznych technikov, ktorí si chcú predĺžiť platnosť osvedčenia, nakoľko prvý deň obsahom spĺňa AKTUALIZAČNÉ ŠKOLENIE.

Termín a miesto:

Školenie od 16. 05. 2024 v Žilina
Skúšky u OPO do 10 dní po školení v Žiline

Základné školenie máj 2024>>STIAHNUŤ INFO

 

 

 

 

ODBORNÁ SPôSOBILOSŤ PRACOVNÍKOV NA ČINNOSŤ NA ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH PODĽA VYHLÁŠKY MPSVR SR č. 508/2009 Z.z

§21 PRE ELEKTROTECHNIKOV – ZAMESTNANCOV AUTOSERVISOV A PREDAJCOV AUTOMOBILOV

 

Kurz je určený pre:

– pracovníkov automobilového priemyslu, ktorí chcú získať odbornú kvalifikáciu podľa vyhlášky MPSVR SR. 508/2009 Z.z. alebo zvýšiť odbornosť na paragraf so zameraním na predajcov automobilov a značkových autoservisov, ktoré realizujú opravy elektromobilov a hybridných vozidiel. Kurz realizujeme v spolupráci s CECHOM PREDAJCOV A AUTOSERVISOV SR!

§ 21 Elektrotechnik je povinný pre osoby, ktoré môžu obsluhovať a pracovať na elektrických zariadeniach s napätím nad 50 V do 1000 V, t.j. aj v automobilovom priemysle s vyhradenými technickými zariadeniami, pracuje s autoelektrotechnikou, ELEKTROMOBILMI či Hybridmi, pokiaľ majú osoby spôsobilé na ich obsluhu školenie od ich výrobcu.)

Požadované odborné vzdelanie pre § 21 aj iného odboru ako elektro, doložené vysvedčením z elektrotechnického predmetu – zmena podľa novej vyhl. MPSVR SRč. 508/2009 Z.z.

Termín a miesto:

Realizované školenie: KIA Sales Slovakia s. r. o. >>>STIAHNUŤ INFO

                                       MOTOR-CAR Bratislava, predajca Mercedes-Benz >>>STIAHNUŤ INFO

                                       TOYOTA Centra Europe Slovakia, s.r.o. >>>STIAHNUŤ INFO

Najbližšie základné školenie 11. 04. alebo 16. 05. 2024, Žilina >>>STIAHNUŤ INFO

 

 

 

 

PRACOVNÍK PRE MONTÁŽ, ÚDRŽBU A OPRAVY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

 

Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 18 odst 2 .

Kurz je určený pre:

Pracovníkov, ktorí budú vykonávať montáž, opravy, rekonštrukciu a údržbu plynových zariadení – technické zariadenia plynové skupiny Bh od 5 kW do 0,5 MW.

Cieľ kurzu a skúšky:

Kurz je zameraný na získanie kvalifikácie – písomného dokladu o absolvovaní odbornej prípravy na montáž, opravy, rekonštrukciu a údržbu plynových zariadení v zmysle vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 18 odst 2.

Požadované náležitosti:

Ku prihláške je potrebné potvrdiť:
1. potvrdenie lekára o duševnej a fyzickej spôsobilosti na vykonávanie činnosti.
2. správne vyplnenie prihlášky na školenie a skúšku.

Pracovníci podľa § 18/odsek 2, skupiny Bh – písomný doklad odbornej spôsobilosti získajú účastníci po úspešnom overení odborných vedomostí revíznym technikom. Pre riadiacich pracovníkov pri opravách, rekonštrukcii plyn. zariadení skupiny A- § 18/odsek 1. Skúšku vykoná TI a. s. alebo iná OPO po skončení kurzu.

Dĺžka školenia:

2 dni

Termín a miesto:

Žilina – základný kurz:  26. 04. 2024 >>>STIAHNUŤ INFO

Cena za kurz:

130,- €

 

 

 

 

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV PRE MONTÁŽ, ÚDRŽBU A OPRAVY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ a REVÍZNYCH TECHNIKOV VTZ PLYNOVÝCH

Kurz je určený pre:

Pracovníkov, ktorí vykonávajú montáž, opravy, rekonštrukciu a údržbu plynových zariadení – technické zariadenia plynové skupiny Bh od 5 kW do 0,5 MW alebo pracujú ako revízny technici VTZ plynových.

Cieľ kurzu a skúšky:

Kurz je zameraný aktualizáciu kvalifikácie – osvedčenia na montáž, opravy, rekonštrukciu a údržbu plynových zariadení v zmysle vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 18 odst 2. a pre revíznych technikov VTZ plynových.

Požadované náležitosti:

Ku prihláške je potrebné potvrdiť:
1. potvrdenie lekára o duševnej a fyzickej spôsobilosti na vykonávanie činnosti.
2. správne vyplnenie prihlášky na školenie a skúšku.

Dĺžka školenia:

1 deň

Termín a miesto:

Priebežne v roku 2024

Žilina – 20. 02. 2024 >>> STIAHNUŤ INFO

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÉ A AKTUALIZAČNÉ ŠKOLENIE OBSLUHY PRENOSNÝCH MOTOROVÝCH REŤAZOVÝCH PÍL PRI ŤAŽBE A MANIPULÁCII DREVA

Prípravný kurz a skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky MPSVR SR č.46/2010 Z.z.

Kurz je určený pre:

Kurz je určený pre osoby, ktoré chcú získať kvalifikačné osvedčenie pre obsluhu MP pre ťažbu ako i manipuláciu dreva (do priemeru max. 15 cm) podľa vyhl.MPSVR SR č.46/2010 Z.z.

Požadované náležitosti:

1. potvrdenie od lekára o duševnej a fyzickej spôsobilosti pre prácu s vibračným nástrojom a v hlučnom prostredí.
2. vek min.18 rokov.

Dĺžka školenia:

Minimálna dĺžka trvania základného školenia pre ťažbu je 64 hodín.

Minimálna dĺžka trvania kurzu pre manipuláciu je 24 hodín.

Aktualizačné školenie pre obsluhu MP trvá max. 8 hodín.

Termín a miesto:

Priebežne podľa požiadaviek v roku 2024.

Aktuálny termín: od 24. 04. 2024 >>>STIAHNUŤ INFO

Cena za kurz:

Ťažba dreva – 160€.

Manipulácia – 120€.

Aktualizačné školenie – 40€ (podľa počtu osôb).

 

 

 

 

ZÁKLADNÉ REKVALIFIKAČNÉ ŠKOLENIA PRE OBSLUHU A ÚDRŽBU KROVINOREZOV A VYŽÍNAČOV (+ OPAKOVANÉ ŠKOLENIE PO 2 ROKOCH)

Prípravný kurz a skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky MPSVR SR č.46/2010, §1/odst. n, č. 3

 

Kurz je určený pre:

Kurz je určený pre osoby, ktoré chcú získať kvalifikačné osvedčenie pre obsluhu a údržbu
krovinorezov, vyžínačov. Podľa zákona NR SR číslo 124/2006 Z.z., §7 je organizácia povinná zabezpečiť školenie minimálne
1x za 2 roky!

Požadované náležitosti:

1. potvrdenie od lekára o duševnej a fyzickej spôsobilosti pre prácu s vibračným nástrojom
a v hlučnom prostredí
2. vek min.18 rokov

Dĺžka školenia:

4 – 8 hodín

Termín a miesto:

Podľa požiadaviek priebežne v roku 2024.

Najbližší kurz 17. 04. 2024.

Cena za kurz:

40,-€ základný kurz

20,-€ aktualizácia

STIAHNUŤ INFO

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÝ KURZ KURIČOV VI. TR. (PRACOVNÍKOV NA OBSLUHU VTZ TLAKOVÝCH ALEBO PLYNOVÝCH)

 

Kurz je určený pre:

Podľa vyhl. MPSVR SR č. 356/2007 výchovy a vzdelávania pre skupinu 04.2: Osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových: skupina Bh s celkovým výkonom (aj súčtom) do 100 kW.

Termín a miesto:

Priebežne podľa požiadaviek v roku 2024

Žilina – základný kurz:  04. 12. 2023 >>> STIAHNUŤ INFO

Cena za kurz:

90,- €

 

 

 

 

ZÁKLADNÝ PRACOVNÍKOV NA OBSLUHU PEKÁRENSKÝCH PLYNOVÝCH PECÍ A VYPAĽOVACÍCH PECÍ – AUTOLAKOVNE

 

Kurz je určený pre:

Pracovníkov, ktorí budú vykonávať obsluhu plynových pekárenských pecí a vypaľovacích pecí – autolakovní v zmysle §17/odstavec č. 3 vyhlášky MPSVR SR číslo 508/2009 Z.z. skupiny Bg, Bh.

Termín a miesto:

podľa požiadaviek priebežne v roku 2024 v Žiline.

Žilina – základný kurz: 22. – 23. 10. alebo 12. – 13. 11. 2021 >>> STIAHNUŤ INFO

Cena za kurz:

80,- €

 

 

 

 

BOZP PRE OBSLUHU VEĽKOKAPACITNÝCH PLYNOVÝCH SPOTREBIČOV, PEKÁRENSKÝCH PECÍ SK. B/h

 

Kurz je určený pre:

Zamestnancov kuchýň, školských kuchýň, pracovníkov stravovacích zariadení a zamestnancov pekární obsluhujúcich plynové pece v zmysle §17/odstavec č. 3 vyhlášky MPSVR SR číslo 508/2009 Z.z. skupiny Bg, Bh.

Termín a miesto:

podľa požiadaviek priebežne v roku 2024 v Žiline.

Žilina – 04. 07. 2023 >>> STIAHNUŤ INFO

Považská Bystrica – 25. 10. 2023 >>> STIAHNUŤ INFO

Cena za kurz:

15,- €

 

 

 

 

PRAVIDELNÉ ŠKOLENIE VODIČOV Z POVOLANIA A VODIČOV REFERENTSKÝCH VOZIDIEL

 

Kurz je určený pre:

Kurz je určený pre vodičov z povolania osobných a nákladných vozidiel a
vodičov referentských vozidiel.

Osnovy kurzu:

Zmeny v pravidlách cestnej premávky, vybraná problematika pri dopravnej nehode z pohľadu súdneho inžinierstva, vyhl. SÚBP a SBÚ č.208/91 o bezpečnosti práce pri prevádzke, údržbe a doprave vozidiel, nová legislatíva v cestnej doprave, ak je zákon č. 8/2009 Z.z., zákon 106/2018 Z.z.

Dĺžka školenia:

4 – 8 hodín

Termín a miesto:

Podľa požiadaviek počas roku 2024.

Cena za kurz:

8€ až 20€

Pozvánka>>>STIAHNUŤ INFO

 

 

 

 

 

 

 

PRÍPRAVA REVÍZNYCH TECHNIKOV ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

 

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s:

1. Aktuálnymi zmenami vo všeobecných požiadavkách v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, týkajúce sa právnych predpisov.
2. Zmenami právnych predpisov a ostatných predpisov (nariadení vlády, vyhlášok, STN) na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
3. Aktuálnymi poznatkami súvisiacimi s bezpečnosťou vyhradených technických zariadení zdvíhacích jednotlivých skupín a VÝŤAHOV, ktoré sú trvalou súčasťou budov a objektov.

Stiahnuť informácie:

PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV Z OBLASTI ZDVÍHADIEL (pozvánka z roku 2017)>>>STIAHNUŤ INFO

Termín a miesto:

Priebežne v roku 2024, Žilina

 

 

 

 

OBSLUHA POHYBLIVÝCH PRACOVNÝCH PLOŠÍN NA PODVOZKU S MOTOROVÝM POHONOM SKUPINY „Ab“

 

Kurz je určený pre:

Obsluha pohyblivých pracovných plošín na podvozku s motorovým pohonom skupiny „Ab“. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí podľa vyhlášky MPSVR SR číslo 508/2009 Z. z. §17 odst. 1, písm. b, môžu vykonávať obsluhu pohyblivých pracovných plošín na podvozku s motor. pohonom skupiny „Ab“,len po úspešnom vykonaní skúšky u akreditovanej OPO, t. j. pre nových obsluhovateľov ZZ ako aj pre obsluhovateľov, ktorým stratil preukaz platnosť. Podľa zákona č. 125/2006 Z. z.“O inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, môže byť pri kontrole IP platnosti preukazov OBSLUHY udelená min. pokuta pre firmu 331,94,- €, ktorej pracovník nemá platný preukaz!

Termín a miesto:

Priebežne v roku 2024, Žilina

 

 

 

 

X. SEMINÁR PRACOVNÍKOV Z OBLASTI ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ A VÝŤAHOV, KTORÉ SÚ TRVALOU SÚČASŤOU BUDOV A OBJEKTOV

 

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so zmenami právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP z oblasti zdvíhacích zariadení a výťahov, oboznámiť ich s niektorými technickými požiadavkami na bezpečnosť zdvíhacích zariadení a výťahov a v diskusii odpovedať na otázky súvisiace s touto problematikou, ako aj samotnou prevádzkou.

Termín a miesto:

Seminár sa uskutoční 05. – 06. 10. 2023, Kongresové centrum SAV ACADEMIA, Stará Lesná, Vysoké Tatry

>>>STIAHNUŤ INFO

 

 

 

 

 

POVINNÉ ŠKOLENIE VODIČOV, PODĽA ZÁKONA č.280/2006Z.z O ZÁKLADNEJ KVALIFIKÁCII A PRAVIDELNOM VÝCVIKU NIEKTORÝCH VODIČOV NA ZÍSKANIE KVALIFIKAČNEJ KARTY VODIČA

 

Kurz je určený pre:

Pravidelný výcvik niektorých vodičov s vodičským oprávnením skupiny „C“ v dĺžke 35 hod. Presné informácie o počte hodín sú na www.kkv.sk

Osnovy kurzu:

POVINNOSŤ ZÍSKAŤ KVALIFIKAČNÚ KARTU VODIČA majú vodiči vozidiel nákladnej dopravy, ktorí majú vodičské oprávnenie skupiny C (C1, C+E, C1+E) najneskôr do: 10. 09. 2015!!!

Počet osôb na kurzoch je OBMEDZENÝ legislatívou na maximálne 30 účastníkov!!!
Na Slovensku je cca 90.000 vodičov nákladnej dopravy. Maximálny počet vodičov na školení je 30 osôb! Všetky potrebné informácie sú na stránke: www.kkv.sk, kde si zistíte, aký typ kurzu potrebujete.

Ak vodič vykoná KURZ PRAVIDELNÉHO VÝCVIKU v priebehu posledného, teda piateho roka platnosti osvedčenia (12 mesiacov od skončenia platnosti osvedčenia), tak platnosť nového osvedčenia ako aj preukazu KKV začne až od dátumu uplynutia platnosti predošlých dokladov. Každý vodič teda môže absolvovať povinné školenie ešte skôr, než mu skončí platnosť dokladov!

Dĺžka školenia:

4 dni

Termín a miesto:

ŽILINA: priebežne 2024

PRAVIDELNÝ VÝCVIK NIEKTORÝCH VODIČOV (s VO sk.C získaným do septembra 2009) NA ZÍSKANIE KKV V DĹŽKE TRVANIA 35 hod.

Aktuálny termín>>>STIAHNUŤ INFO

Všeobecná prihláška bez termínu >>>Registračný formulár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.