ŠKOLENIA PLYNÁROV

OBSLUHA VEĽKOKUCHYNSKÝCH PLYNOVÝCH SPOTREBIČOV A PEKÁRENSKÝCH PECÍ SK. B/h   Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zamestnancov skup. 01.1, vyhl. MPSVR SR č. 356/2007 Z. z a vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z §17/ odst.3. so zameraním na obsluhu: – veľkokuchynské plynové spotrebiče, – pekárenské pece skup. B / písm. h“ Cieľ kurzu a […]

OBSLUHA PLYNOVÝCH ZARIADENÍ OD 5 kW DO 100 kW (skupina Bh)   Kuriči nízkotlakových (NTL) a strednotlakových (STL) kotlov na plynné palivá § 17 odst.3 vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. Kurz je určený pre: Obsluhu VTZ plynových: skupina Bh s celkovým výkonom od 5 kW do 0,5 MW, ktorí potrebujú získať odbornú kvalifikáciu podľa príslušnej […]

Školenie pre opravy plynových zariadení

PRACOVNÍK PRE MONTÁŽ, ÚDRŽBU A OPRAVY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ   Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 18 odst 2 . Kurz je určený pre: Pracovníkov, ktorí budú vykonávať montáž, opravy, rekonštrukciu a údržbu plynových zariadení – technické zariadenia plynové skupiny Bh od 5 kW do 0,5 MW. Cieľ kurzu […]