Informácie o firme

Vážení priatelia,

predstavujeme Vám firmu WETTRANS Žilina s.r.o., inžiniersko-poradenskú a školiacu agentúru, ktorá sa od roku 1992 -26 rokov ako jedna z prvých v SR zameriava vo svojej činnosti hlavne na odborné, technické a organizačné zabezpečenie týchto aktivít:

-Odborná príprava pracovníkov na skúšky z oblasti vyhradených technických zariadení TLAKOVÝCH, ZDVÍHACÍCH, ELEKTRICKÝCH a PLYNOVÝCH, podľa zákona MPSVR SR č. 470/2011 Z.z. a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.
platnej od 09.07.2009 na zaistenie BOZP pri práci s technickými zariadeniami elektrickými, plynovými, zdvíhacímia tlakovými.

– Aktualizačná odborná príprava pracovníkov z oblasti VTZ elektrických, plynových, zdvíhacích a tlakových, ktorá Vám predĺži platnosť osvedčení o 5 rokov!

– Prípravné školenie na skúšky „Odbornej spôsobilosti na podnikanie v cestnej doprave a taxislužbe“.

– Vykonávanie povinných školení pre profesionálnych vodičov medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy
kamiónovej a autobusovej v zmysle zákona č. 280/2006 Z.z. pre získanie kvalifikačnej karty vodiča – „KKV“.

– Zabezpečenie vypracovania expertíz a znaleckých posudkov v cestnej doprave (Odhad hodnoty cestných
vozidiel, technický stav cestných vozidiel, dopravné nehody cestných vozidiel).

– Organizovanie ďalších medzinárodných konferencií, seminárov, workshopov a prípravných kurzov v oblastiach
uvedených v katalógu, hlavne v cestnej doprave.

– Kvalifikačných kurzov s vydaním osvedčenia na vyhradených technických zariadeniach.

Naša agentúra vyškolila za 26 rokov svojej činnosti v Slovenskej republike množstvo odborníkov, pričom pri prenose informácií spolupracuje s vrcholovo riadiacimi štátnymi orgánmi, organizáciami, vysokými školami, skúšobňami a súkromnými firmami v SR, ČR a zahraničí. Presné informácie o odborných podujatiach sú v ponukovom k atalógu vzdelávacích aktivít v roku 2018, ktorý Vámna požiadanie zašleme a sú na web. stránke www.wettrans.sk

Ponúkame Vám preto spoluprácu v odbornom a technicko-organizačnom zabezpečení vyššie uvedených oblastína kvalitnej úrovni, ktoré ponúkame v SR už 26 rokov.

Ing. Pavol WETTER
riaditeľ firmy